Polityka prywatności light of hummingbird aleksandra grotha


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

 

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Aleksandra Grotha – właściciel i administrator Serwisu, firma Light of Hummingbird Aleksandra Grotha, NIP: 9580936118, REGON: 384455013, adres: 40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2a, zwana dalej Administratorem, która prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@lightofhummingbird.com. 

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi Light of Hummingbird, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usłudze) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora,
 • zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi Light of Hummingbird. Jeśli zatem w przypadku, gdy zakładasz u nas konto użytkownika, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać,
 • po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści  – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Dane Osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora oraz Produktów i usług partnerów handlowych Administratora  o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres, adres IP.

 4. Przekazywane dane osobowe są kontrolowane przez Administratora. Chroni on także Twoje dane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 

  

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2 powyżej.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą Administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 3. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Polityka cookies

 1. Strona internetowa Administratora  używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora.

 3. Stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

  • Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania.
  • „Stałe” pliki „cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  • Cookies” „analityczne” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony interentowej Administatora przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że Administrator  przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.lightofhummingbird.com, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 3 listopada 2019 roku.
       
Copyright © 2021 Light of Hummingbird. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla Light of Hummingbird.
Polityka cookies   

Uwaga! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.