Terms of use


Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 30 listopada 2019 

 § 1

 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LightofHummingbird.com

Sklep internetowy LightofHummingbird.com dostępny pod adresem internetowym http://lightofhummingbird.com prowadzony jest przez Light of Hummingbird Aleksandra Grotha, ul. Sosnowiecka 15, 40-353 Katowice, NIP: 9580936118, REGON: 384455013, tel. +48 510 691 227, email: biuro@lightofhummingbird.com

 

 §2

 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Light of Hummingbird Aleksandra Grotha, ul. Sosnowiecka 15, 40-353 Katowice
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym Konsument.
 4. Usługa - będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej: kursy on-line; szkolenia stacjonarne: konsultacje; kursy e-mailowe;
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 6. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i Usługach oraz dokonać ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newsletter. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym http://lightofhummingbird.com
 7. Konto klienta - podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.
 8. Hasło - ustalany przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do konta Klienta
 9. Login - adres poczty elektronicznej Klienta, podany przy zakładaniu konta Klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.
 10. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 13. Konto - konto klienta w Sklepie internetowym, zawierające elektroniczny zbiór informacji obejmujące dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 14. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktó
 17. Produkt / Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieł
 19. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
 20. Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

 § 3

 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Light of Hummingbird Aleksandra Grotha, ul. Sosnowiecka 15, 40-353 Katowice

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lightofhummingbird.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 691 227,
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Mbank 70 1140 2004 0000 3802 7923 3290
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 10-16 w dni robocze.
 6. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

 §4

 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 §5

 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 §6

 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Kupujący może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.
 4. Utworzenie Konta klienta jest dokonywane po uprzednim:
 • zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;
 • zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta;
 • ustanowieniu loginu i hasła do konta przez Klienta;
 • zaznaczeniu opcji wyboru woli Kupującego założenia Konta
 • zapoznaniu się z informacją o warunkach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 
 1. Hasło do konta jest znane tylko Klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego Hasła i zachowaniu Hasła i Loginu w poufności.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.
 3. Klient może składać Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Składając Zamówienie bez zakładania konta konsument powinien zaakceptować Regulamin, zapoznać się z inforacją o warunach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych i wyrazić zgodę na przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta dla celów realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imienia i Nazwiska, adresu dostawy adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła ustanowionego przez Klienta.
 6. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 9. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu oraz innych kupujących.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.
 11. Klient nie może podejmować czynności polegających na:
 • rozsyłaniu lub umieszczaniu w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM. zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 • modyfikowaniu jakichkolwiek treści sklepu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania, za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta.
 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

 §7

 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 7. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.
 8. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu internetowego przycisku potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „kupuję i płacę”.

 §8

 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • przesyłka kurierska DPD
 1. W ramach sklepu internetowego dostępna jest forma płatności on-line - przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez system bankowości elektronicznej TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu 61-808 Poznań ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 412357.
 2. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo.
 3. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 4. Koszty przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski:
  18 zł brutto za przesyłkę kurierem DPD;
 5. Koszt przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze krajów Unii Europejskiej wynosi pięćdziesiąt pięć (55) zł brutto, a do innych krajów wynosi sześćdziesiąt pięć (65) zł.
 6. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

 § 9

 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów poza Unią Europejską
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia:
 • w ciągu siedmiu (7) dni od daty złożenia i opłacenia Zamówienia (Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych)
 • terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty 
 • w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zapłaty - w przypadku produktu na specjalne zamówienie.
 1. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany na formularzu zamówienia.
 2. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia Zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części Zamówienia.
 3. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji Zamówienia, a także proponowanej realizacji części Zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części Zamówienia, a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku, gdy została zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia „Kurier", dostarczenie zamówionego towaru będzie dokonane za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na obszarze Polski.
 5. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za pośrednictwem operatora pocztowego świadczącego usługi na obszarze krajów Unii Europejskiej.
 6. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi maksymalnie trzy (3) dni robocze.
 7. Termin doręczenia Towaru poza obszarem Polski przez operatora pocztowego świadczącego usługi pocztowe wynosi czternaście (14) dni roboczych.
 8. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 10. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

 §10

 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o których mowa w art.38 Ustawy o prawach konsumenta.

 §11

 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz raz numer konta bankowego Klienta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia. Pobierz wzór formularza reklamacyjnego.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Sosnowiecka 15, 40-353 Katowice
 7. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
 8. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.
 9. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwotę obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.
 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 12. Klient zobowiązany jest po odebraniu przesyłki w paczkomacie InPost sprawdzić, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
 13. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 14. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
 15. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentó
 16. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.
 17. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad użytkowania. 

 §12

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.
 • Spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 §13

 Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przekazaną Klientowi na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“ RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.
 5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności".

 §14

 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 6. Sprzedaż Towarów w Sklepie internetowym może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamó
 7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 9. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2019 r.
 11. Załączniki:
 1.  formularz odstąpienia -  pobierz wzór pdf
 2. pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - pobierz pdf

 

 Dokument przygotowano zgodnie z wzorem załączonym do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

 

Copyright © 2024 Light of Hummingbird. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Ambicode dla Light of Hummingbird.
Polityka cookies   

Attention! This website uses cookies. Information obtained using cookies is mainly used for statistical purposes. By staying on the website, you agree to save them in your browser.